Search
× Search

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ


ข้อบังคับ

รายการ ฉบับลงวันที่ ไฟล์
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2559
26 ต.ค. 59

image

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยกองทุนส่งเสริมพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2559
7 ธ.ค. 59

image

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1 ก.พ. 60

image


ประกาศ

รายการ ฉบับลงวันที่ ไฟล์
ประกาศการรับและการจ่ายเงินอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม
26 ต.ค. 59

image

ประกาศการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เพื่อความเป็นเลิศทางวิจัย COE ประกาศการสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย RU
7 ธ.ค. 59

image

ประกาศการสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย RU
26 ส.ค. 59

image

ประกาศทุนสนับสนุนสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับชาติ นานาชาติ
5 ต.ค. 62

image

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสมัครรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
3 ก.ย. 63

image

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสมัครรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
4 พ.ย. 64

image

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสมัครรับุทุนสนับสนุนรางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

25 พ.ย. 65

image

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการสมัครขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย
ในต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
22 ต.ค. 62

image

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องการสมัครรับทุนสนับสนุนรางวัลผลงานที่ได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
8 เม.ย. 65

image

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสมัครรับทุนสนับสนุนรางวัลผลงานที่ได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
24 พ.ย. 65

image

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสมัครรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในหนังสือประมวลผล
การประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุมระดับนานาชาติ ที่ปรากฏบนฐานข้อมูล SCOPUS

25 พ.ย. 65

image


แผน

รายการ ฉบับลงวันที่ ไฟล์
แผนป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
16 ม.ค. 66

image

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright © Srinakharinwirot University
Back To Top