Search
× Search

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ


ข้อบังคับ

รายการ ฉบับลงวันที่ ไฟล์
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2559
26 ต.ค. 59

image

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยกองทุนส่งเสริมพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2559
7 ธ.ค. 59

image

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1 ก.พ. 60

image

ประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานและผู้เรียน พ.ศ. 2565
14 ก.พ. 67

image


ประกาศ

รายการ ฉบับลงวันที่ ไฟล์
ประกาศการรับและการจ่ายเงินอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม
15 ม.ค. 67

image

ประกาศการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เพื่อความเป็นเลิศทางวิจัย COE 
13 ธ.ค. 66

image

ประกาศการสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย RU
13 ธ.ค. 66

image

ประกาศทุนสนับสนุนสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับชาติ นานาชาติ
15 ม.ค. 67

image

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสมัครรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร
ระดับนานาชาติ 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
4 พ.ย. 64

image

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสมัครรับุทุนสนับสนุนรางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

25 พ.ย. 65

image

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การกำหนดสิทธิการบริหารผลงานวิจัยและนวัตกรรม
และการจัดสรรรายได้สำหรับการร่วมให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของภาคเอกชน ฉบับลงวันที่ 6 กพ. 2567

8 ก.พ. 67

image


แผน

รายการ ฉบับลงวันที่ ไฟล์
แผนป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
16 ม.ค. 66

image

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright © Srinakharinwirot University
Back To Top