Search
× Search

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบรม และทุนวิจัย

pakorn teangpian 14

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "การอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM"

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "การอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM"

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมในบทบาทการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ ได้ให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน ผ่านกลไกรูปแบบการจัดการความรู้การวิจัยและการถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ โดยการสนับสนุนให้เกิดการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมมาเข้ากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ และมีชุดข้อมูลที่มีความพร้อมก่อนการนำไปถ่ายทอดขยายผลเพื่อพัฒนา/แก้ไขปัญหาให้แก่กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในปีงบประมาณ 2567 วช. มีแผนที่จะประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (KM) ใน 4 มิติการใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย การใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม การใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ การใช้ประโยชน์เชิงความมั่นคง และการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาชุมซนพึ่งตนเองตามแนวพระราชดำริ โดยกำหนดเปิด-ปิดรับข้อเสนอในช่วงเดือน มิถุนายน - สิงหาคม 2566

ในการนี้ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการชับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ และเพื่อให้ความรู้และแนวทางการพัฒนาคุณภาพข้อเสนอทุน KM ได้ตรงกรอบการจัดสรรทุนในแต่ละมิติการใช้ประโยชน์ วช. จึงได้จัดกิจกรรม "การอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM" ขึ้นเป็นกรณีพิเศษสำหรับบุคลากรทางการวิจัยที่สนใจยื่นข้อเสนอทุน KM ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2566 เจพาะในรูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชค์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 วช. จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานท่านประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม เพื่อเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสแกน QR Code ด้านล่างเพื่อลงทะเบียนและดาวน์โหลดแบบฟอร์มแนวคิดโครงการ (Concept Note) และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้าร่วมการอบรม ผู้เข้าร่วมสามารถจัดทำ Concept Note เพื่อรับข้อเสนอแนะจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุติในการพัฒนาเป็นข้อเสนอที่สมบูรณ์ในช่างการอบรมเชิงปฏิบัติการในแต่ละมิติการใช้ประโยชน์ โดย วย ขอจำกัดสิทธิ์การลงทะเบียนเข้าร่ามของแต่ละท่านได้ไม่เกิน 2 มิติการใช้ประโยชน์/ท่าน ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและจัดส่ง Concept Note ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2566 การลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น กรณีมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักกรุณาเบิกจ่ายจากต้นสังกัดของท่าน และ วช. ขอปิดรับสมัครกรณีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเต็มจำนวนก่อนวันที่กำหนดไว้

Share

Print

Documents to download

  • 1510(.pdf, 627.98 KB) - 3 download(s)

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright © Srinakharinwirot University
Back To Top