Search
× Search

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบรม และทุนวิจัย

pakorn teangpian 12

ภาพโครงการ “มุมมอง IP สู่การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์”

ภาพ รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการนำเสนองานวิจัยไปใช้ประโยชน์ “มุมมอง IP สู่การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์” ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โดยมี ดร.ใจรัก  เอื้อชูเกียรติ, คุณอรุณศรี  ศรีธนะอิทธิพล สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต และคุณอัณณ์สุชา  พฤกษ์สุนันท์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) เป็นวิทยากรในการบรรยายให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ

Share

Print
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright © Srinakharinwirot University
Back To Top