บรรณาธิการวารสาร

    อ.ดร.รัชพันธุ์ เชยจิตร

    วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา

    (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)