บรรณาธิการ

    ผศ.ดร.รัชพันธุ์ เชยจิตร

    วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา

    (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)