บรรณาธิการ

    ผศ.ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ

    วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา

    (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)