บรรณาธิการ

    ผศ.ดร.ทพญ.ณปภา เอี่ยมจิระกุล

    วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

    (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)