Search
× Search

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบรม และทุนวิจัย

pakorn teangpian 10

ภาพโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ (Manuscipt) ภาคปฏิบัติ

ภาพโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ (Manuscipt) ภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ จังหวัดระยอง โดยมี รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี สถาบันประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, ศ.ดร.ศากุน  บุญอิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และรศ.ดร.ทิพา  เทพอัครพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรในให้ความรู้และข้อเสนอแนะในการเขียนบทความวิจัยให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ

Share

Print
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright © Srinakharinwirot University
Back To Top