Search
× Search

ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสของส่วนงาน


ข้อบังคับ/แผน/ประกาศ

รายการ ฉบับลงวันที่ ไฟล์
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1 ก.พ. 60

image

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
16 ม.ค. 66

image

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
28 ธ.ค. 65

image

แผนปฏิบัติการ
image
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright © Srinakharinwirot University
Back To Top