Search
× Search

การยื่นขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

เอกสารสารประกอบการยื่นคำขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย
ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

รายการ ปรับปรุงวันที่ ไฟล์
SWURI-I-T19  ขั้นตอนการยื่นความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย
2 ธ.ค. 65

image

SWURI-I-T20  ขอให้ดำเนินการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมขอให้ดำเนินการยื่นความประสงค์
                             ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ชุด

2 ธ.ค. 65

image

SWURI-I-T21  ขอส่งแบบฟอร์มเปิดเผยข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ (Invention Disclosure Form) จำนวน 1 ชุด
2 ธ.ค. 65

image

SWURI-I-T21-1   Invention Disclosure Form (ต่อ) จำนวน 1 ชุด
2 ธ.ค. 65

image

SWURI-I-T22   แผนการนำผลงานไปใช้ประโยชน์
2 ธ.ค. 65

image

SWURI-I-T23   แผนธุรกิจ (กรณีขอใช้ในเชิงพาณิชย์)
2 ธ.ค. 65

image

SWURI-I-T24    ไม่ประสงค์ยื่นเป็นเจ้าของ.doc
1 พ.ค. 66

image

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright © Srinakharinwirot University
Back To Top